Környezetünk állapotának védelmét minden felelősségteljesen gondolkodó ember feladatának érzi. Emellett azonban a hatékony környezetvédelemhez szakmailag felkészült és megalapozott tudással rendelkező szakemberekre van szükség. Amit a nálunk végző szakembereknek nyújtani tudunk:

  • Felelősségteljes mérnöki beosztás
  • Kreativitást igénylő változatos feladatok
  • Szakterületeket átfogó team munka
  • Kiváló karrier-, álláslehetőségek
  • Szakirányú mesterképzés helyben vagy külföldön
  • Külföldi részképzések és álláslehetőségek

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara a világ első bányászati felsőfokú iskolájának jogutódja és presztizse a földtudományok, a bányászat és a kapcsolódó műszaki területeken is világszerte elismert. A geokörnyezetmérnöki szakirány tananyaga a XXI. század szakmai kihívásaira felkészült, mérnöki szemléletű szakemberek képzésére lett kidolgozva. A három éves (BSc) képzés a hulladékgazdálkodás, vízbázis- és talajvédelem, környezeti geotechnika és az energetika aktuális kérdéseivel foglalkozó szakemberek megbízható alapképzése, amihez jól illeszkedő mester (MSc) képzési programok (pl: környezetmérnök és hidrogeológus mérnök) kerültek kidolgozásra, amelyek keresett mérnöki diplomát nyújtanak.

A Műszaki Földtudományi Kar Környezetmérnöki szakán egy 7 féléves BSc képzésben vesznek részt a hallgatók. A tananyag a természettudományos alapismeretek megerősítése mellett földtani, műszaki ismereteket szerzel és a mérnöki probléma megoldás alapvető eszközeivel ismerkedhetsz meg. Képzésünkben kiemelt hangsúlyt kap a természeti elemek védelme, a környezetföldtan, alkalmazott- és műszaki földtani ismeretek, hulladékgazdálkodás, ökológia, környezetegészségtan és a térinformatika.

Legjobb eredménnyel végzõ hallgatóink számára a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen is részt lehet venni a tudományos fokozat megszerzéséhez.

A geokörnyezetmérnöki szakirányon végezve korunk egyik legnagyobb kihívásáért: a természeti erőforrások értelemszerű és józan felhasználásáért leszel felelős. Mérnökeink legfontosabb feladata itthon vagy a világon bárhol, az élővilág, a talaj és a felszín alatti ivóvízkészletek védelme, meglévő szennyezések felszámolása és azok kialakulásának megelőzése.

Alapvetően vízkutatási, víztermelési, a vizek kártétele, ill. a felszíni és felszín alatti vizek elszennyezése elleni védelmi munkavégzés megtervezésére készítjük fel a hallgatóinkat. Ezen belül a felszín alatti vízbeszerző létesítmények tervezését, mûködésének vizsgálatát, a felszín alatti vízkészletek hosszú távú védelmét, a keletkezõ hulladékok biztonságos elhelyezésének módját, formáját, a hulladékgazdálkodást, a mérnökgeológiai és talajmechanikai kutatásokat végezhetnek, ill. ezek eredményei alapján tudnak majd sikerrel szakmai döntéseket hozni.

Környezetmérnökként (BSc geokörnyezetmérnöki szakirány) és Hidrogeológusmérnökként (MSc képzésben) nálunk végzett szakemberek mérnöki tervező és tanácsadó cégeknél, környezetvédelmi szolgáltató cégeknél és ipari nagyvállalatoknál helyezkednek el. A rendkívül dinamikusan fejlődő környezeti ipar, a környezeti geotechnika és a környezetpolitika változatos feladataival találhatják szembe magukat, ahol minden új feladat szakmai hozzáértést, felelősségtudatot és kreativitást igényel. A Miskolcon végzett mérnökök meghatározó szerepet játszanak a múltból megörökölt ipari szennyezések felszámolásában, a magyarországi ivóvízbázisok védelmének kialakításában, a hulladékgazdálkodási rendszereink kidolgozásában és vállalatok környezeti menedzsmentjének munkájában. Mindennapi feladataikban a mérnöki problémamegoldás, számítógépes tervezés és modellezés és a terepi munka egyaránt szerepet kap.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünkbõl adódóan a végzett hallgatóink jelentõs részének állásajánlatot is adunk diplomája mellé. Több, a felsorolt ismeretekkel és erényekkel rendelkezõ diákunk alapított sikeres, dinamikusan fejlődő céget, vagy lett azok vezetője. Számos volt hallgatónk dolgozik külföldön, akiket szakmai rátermettségük miatt környezete is elismer.

A képzés menete:

A képzésben résztvevő valamennyi hallgató a szaktárgyak megismeréséhez és megértéséhez segítséget nyújtó mérnöki alapképzésben vesz részt, amelynek során matematikai, számítástechnikai, ábrázoló geometriai, fizikai, műszaki mechanikai, kémiai, elektrotechnikai, ásvány- és kőzettani ismereteket szerez.

Ezt követően az egyes szakirányok hallgatói eltérő mélységű, de hasonló jellegű szaktárgyi képzésben vesznek részt. A szaktárgyi képzés során biológiai, földtani-környezetföldtani, geodéziai, térinformatikai, vízföldtani, geotechnikai, geofizikai ismereteket sajátítanak el.

Valamennyi szakirány hallgatójának lehetősége van valamelyik más szak vagy szakirány bármely tárgyát felvenni saját belátása szerint, annak érdekében, hogy ismereteit bővítse, látókörét szélesítse.

A geokörnyezetmérnöki szakirányon az elméleti oktatást a tanulmányi félévben terepgyakorlat jellegű tanulmányutak, nyáron termelési gyakorlatok segítik. Ezek során különböző intézmények szakmai tevékenységével ismertetjük meg a hallgatókat. A tanulmányutak, termelési gyakorlatok tudományos diákköri dolgozatok, ill. diplomadolgozatok alapjai lehetnek.

Az oktatásban tanszékünk különös hangsúlyt fektet a gyakorlati tudás megszerzésére is, amelyet felszerelt laboratóriumainkban vezetett gyakorlati képzések biztosítanak.

A tanszéknek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak, több nemzetközi projektben (Phare, Tempus, Erasmus, TéT, NATO, EU5stb.) vett és vesz részt. Ezekben a hallgatók számára komoly lehetőség nyílik mind a szakmai munkába való érdemi bekapcsolódásra, mind egy kis világlátásra. Hallgatóink évről évre sikeresen pályáznak külföldi több hónapos részképzésre, amelynek keretében többen diplomamunkájukat is a külföldi fogadóintézetben készítik.A jó közösségi élet egyik alapja a “Campusban” lévő kollégiumok sora, ahonnan könnyen el lehet jutni a hallgatók által öntevékenyen szervezett sportnapra, szakestélyekre, közös kerti ünnepségekre, egyéb hallgatói hagyományőrző rendezvényekre.

Segítségül, hogy a 3 alapszak közül melyikre kell jelentkezni, ha valaki a kar korábban megszokott szakjain szeretne tovább tanulni. Az útmutatóért kattintson ide.

Kapcsolat

Miskolci Egyetem

Környezetgazdálkodási Intézet

3515 Miskolc-Egyetemváros

+36 (46) 565-072
+36 (46) 565-072
hgedit@uni-miskolc.hu